Υποέργο 1

Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης.